Partner serwisu

ecoSANIT system informatyczny do zarządzania odpadami w gminie

Kategoria: Gospodarka odpadami

Przełom roku 2012/2013 niesie prawdziwą rewolucję dla systemu gospodarowania odpadami w Polsce. W roku 2013 zaczynają obowiązywać nowe, zaktualizowane regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru i terminu złożenia pierwszych deklaracji. W realizacji tych oraz pozostałych zadań może pomóc system informatyczny ecoSANIT autorstwa firmy Logica Poland, dedykowany dla gmin i operatorów wyznaczonych przez gminy.

ecoSANIT system informatyczny do zarządzania odpadami w gminie

    System ecoSANIT został stworzony przez zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla branży komunalnej. System jest zintegrowanym narzędziem, opartym o jedną bazę danych i umożliwia automatyczne generowanie raportów i analiz oraz prowadzenie sprawozdawczości w jednolity sposób dla wszystkich podmiotów włączonych do systemu.

Deklaracja na początek
    Każda gmina czy też wyznaczony operator stanie przed zadaniem przygotowania deklaracji dla płatników wg ustalonego w uchwale gminy wzoru. Dużym problemem będzie przygotowanie kompletnej i aktualnej bazy płatników. Sprawdzonym rozwiązaniem i odpowiednim narzędziem jest system informatyczny ecoSANIT, który umożliwi zgromadzenie danych pochodzących z różnych źródeł i w jednolity sposób zaewidencjonuje płatników w bazie. W oparciu o te dane system wygeneruje deklaracje i naliczy opłaty. Będzie on również umożliwiał kontrolowanie niezgodności występujących w deklaracjach dzięki połączeniu lub dostępowi do różnych innych baz (baza podatkowa, baza ewidencji ludności, baza zużycia wody).

Informacja i edukacja w gospodarce odpadami na poziomie gminy
    Jedną z funkcji systemu ecoSANIT jest Internetowe Biuro Obsługi Płatnika wspierające gminy w realizacji zadań informacyjno-edukacyjnych. System umożliwia publikację na stronie internetowej wymaganych treści, np.: o podmiotach odbierających odpady, harmonogramach wywozu, obowiązujących stawkach za odbiór danego typu odpadu, stanie rozrachunków danego płatnika, miejscach zagospodarowania różnego rodzaju odpadów, osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych itp.

Przetargi na odbiór odpadów
    Kolejnym ważnym etapem prac w trakcie tworzenia nowego systemu gospodarki odpadami będzie wybór odbiorcy odpadów, czyli firmy wywożącej odpady. Wybór ten będzie się odbywał w drodze przetargu i zgodnie z wytycznymi ustawy ma się zakończyć w maju 2013 roku. System ecoSANIT wspiera gminy/operatora we właściwym przygotowaniu przetargu na wywóz odpadów, dzięki szybkiemu i kompleksowemu dostępowi do niezbędnych informacji, które powinny być brane pod uwagę w specyfikacji postępowania przetargowego.

Naliczanie opłat, obsługa księgowa i rozliczenia pomiędzy uczestnikami nowego systemu gospodarki odpadami
    System ecoSANIT umożliwia m.in. naliczanie opłat dla płatników, zapisywanie ich na indywidualnych kontach płatników, rozliczanie należności, prowadzenie wzajemnych rozliczeń: operator – gmina; operator – firma odbierająca odpady, wystawianie faktur dla podmiotów gospodarczych na podstawie zaewidencjonowanych umów.

Ściąganie opłat – windykacja, naliczanie karnych odsetek
    Nowym wyzwaniem dla gmin/operatorów systemu gospodarki odpadami stanie się także prowadzenie windykacji należności z tytułu nieuiszczonych opłat w wyznaczonych terminach. W tych czynnościach niezawodnym elementem będzie sprawny system informatyczny. Mówiąc o systemie ecoSANIT, należy podkreślić, że ma on możliwość obsługi pełnego procesu windykacji płatników zgodnie z ordynacją podatkową, przeglądanie rozrachunków.

Ustalenie harmonogramów wywozów śmieci
    Tworzenie harmonogramów wywozu odpadów może leżeć po stronie gminy, operatora bądź firmy wywożącej odpady. Bez względu na fakt, kto za to bezpośrednio odpowiada, istotne jest, by informacja o aktualnych trasach i terminach wywozu była zawsze dostępna w gminie. Bowiem właśnie tam będzie przysłowiowy Kowalski szukać odpowiedzi, kiedy z jego posesji planowany jest wywóz odpadów realizowany przez wyznaczoną firmę wywozową. Trudno będzie sobie wyobrazić dostęp do takiej informacji i sprawne nią zarządzanie, bez posiadania odpowiedniego systemu informatycznego.

Wymiana danych z uczestnikami systemu
    Nowe rozwiązania prawne określają współpracę gminy/ operatora z innymi podmiotami gospodarki odpadami, przede wszystkim w zakresie wymiany/dostarczania niezbędnych informacji. Czy taka współpraca jest możliwa bez posiadania odpowiedniego narzędzia informatycznego? Jest to zapewne pytanie retoryczne w XXI wieku. Jak bowiem bez właściwego narzędzia można szybko i efektywnie prowadzić komunikację dwustronną, np. z firmą wywozową? Przesyłanie informacji dotyczących listy punktów wywozu (identyfikator, adres, częstotliwość opróżniania, ilość i rodzaj pojemników) do firmy wywozowej oraz import danych o wykonanych wywozach do gminy musi być kolejną funkcjonalnością dedykowanego systemu informatycznego.

Sprawozdawczość
    Wszyscy uczestnicy systemu będą zobowiązani do przesyłania sprawozdań z wykonywanej działalności na rzecz gospodarki odpadami. Dane od podmiotów będą mogły być wprowadzone do systemu bezpośrednio przez operatora i za pośrednictwem portalu przez podmioty lub importowane z plików. To właśnie ecoSANIT umożliwia wykonanie wymaganych ustawą oraz innymi przepisami sprawozdań, np.: roczne sprawozdanie do Marszałka Województwa, prognozy dochodu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżącą weryfikację przychodu gminy z tytułu faktycznie należnych i wpłacanych opłat, uzyskanie informacji dotyczącej odpadów na temat dowolnego właściciela nieruchomości.

Sprawne zarządzanie gospodarką odpadami w oparciu o dedykowany dla gmin/operatorów system informatyczny ecoSANIT
    Zupełnie inne podejście do gospodarki odpadami, wynikające z nowych, już po części obowiązujących przepisów, nie będzie tak pracochłonne, jeżeli będzie oparte o odpowiedni system informatyczny. Istotne jest, by system spełniał opisane powyżej funkcje i był wdrażany przez firmę posiadającą doświadczenie w tym zakresie. Przed wyborem właściwego narzędzia informatycznego gmina lub operator powinna zapoznać się szczegółowo z jego możliwościami funkcjonalnymi oraz poznać doświadczenie firmy wdrażającej nowy system. Wybór odpowiedniego systemu informatycznego będzie dużym ułatwieniem w codziennym zarządzaniu gospodarką odpadami dla odpowiedzialnych podmiotów i będzie dawać pozytywne efekty przez długi czas.

Kontakt z biurem – dział marketingu firmy Logica Poland: tel. (12) 422-62-49, e-mail: marketing.pl@logica.com

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.systemecosanit.pl

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ