Partner serwisu
21 lipca 2014

Raport ministra środowiska: wzrost liczby oczyszczalni ścieków

Kategoria: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła Raport z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, przedłożony przez ministra środowiska. W dokumencie oceniono także wpływ, jaki na tę politykę miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne – narodowe i wojewódzkie. Przedstawiono ponadto analizę zobowiązań Polski w obszarze środowiska w perspektywie 2020 roku oraz aktualny stan ich realizacji.

Raport ministra środowiska: wzrost liczby oczyszczalni ścieków

Ocenę stopnia realizacji założeń PEP 2009-2012 oparto na analizie dostępnych danych statystycznych w kluczowych obszarach tematycznych: gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie powietrza, ochronie przyrody i leśnictwie. Zaprezentowano niektóre dane obrazujące ogólną dynamikę zmian w omawianym okresie na tle poprzedniego czterolecia oraz na tle innych krajów członkowskich UE. Dla niektórych wskaźników przedstawiono również charakterystyki dotyczące dynamiki zmian zachodzących na poziomie poszczególnych województw oraz powiatów oraz zmiany poziomu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w skali kraju oraz województw.

Korzystne tendencje w oczyszczaniu ścieków
W zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w okresie 2009-2012 odnotowano korzystne tendencje, chodzi o budowę sieci kanalizacyjnych, zwiększenie liczby ich użytkowników, wzrost liczby oczyszczalni ścieków, jak również ilości oczyszczanych ścieków komunalnych. Spadła natomiast dynamika redukcji zanieczyszczeń w ściekach. W województwach, w których przed 2009 r. udział ludności korzystającej z kanalizacji był najniższy, odnotowano istotny wzrost przyłączeń do sieci kanalizacyjnej, co świadczy o tendencji zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami. Stwierdzono również postęp w ilości przekształcanych termicznie osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych.

Tendencja zniżkowa w zużyciu wody
Z danych GUS wynika, że występuje stała tendencja zniżkowa w zużyciu wody z wodociągu na użytkownika. Odwrotna tendencja wystąpiła w obszarze zużycia wody w przemyśle: tendencja zniżkowa, obserwowana w okresie 2005-2008, została zastąpiona tendencją zwyżkową w okresie 2009-2012.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ