Partner serwisu
24 lipca 2014

Przerzucanie śmieci

Kategoria: Gospodarka odpadami

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę gmin co do realizacji nowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykazała ona liczne niedociągnięcia i problemy, które tłumaczono głównie uwarunkowaniami
prawnymi i organizacyjnymi, a także ograniczeniami czasowymi i finansowymi. Jakie są więc zalecenia NIK?

Przerzucanie śmieci

Śmieci to problem
Wyrzucamy wszystko i wszędzie, nie przejmując się konsekwencjami. Nie obchodzi nas zanieczyszczenie gleby, wód, niszczenie naturalnych ekosystemów i wymieranie zwierząt. Przecież śmieci daleko w lesie nikt nie widzi, a w końcu jak mówi słynne przysłowie: „Co z oczu to z serca”.

Biorąc pod uwagę obecny stan, ogarnia nas zdziwienie, bo pierwsze dokumenty stanowiące podstawy gospodarki odpadami w Unii Europejskiej pojawiły się już w 1975 roku, kiedy to wprowadzono Dyrektywę 74/442/EWG określającą strategię wspólnoty w sprawie odpadów [2]. Obecnie gospodarkę odpadami reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Ustanawia ona ramy prawne postępowania z odpadami i hierarchię zasad dotyczących odpadów, które mają na celu [3]:
• zapobieganie wytwarzania odpadów,
• ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk tych odpadów, których nie udało się uniknąć,
• unieszkodliwianie odpadów poprzez bezpieczne ich składowanie, z wykorzystaniem składowisk w jak najmniejszym stopniu.

Unia Europejska reguluje również inne aspekty związane z postępowaniem odpadami i ich klasyfikacją. Do podstawowych przepisów prawnych, stanowiących przedłużenie podstawowej dyrektywy o odpadach, można zaliczyć między innymi:
• przepisy defi niujące odpady niebezpieczne i sposoby postępowania z nimi (Dyrektywa Rady Nr 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, zmieniona Dyrektywą Rady 94/31/WE),
• rozporządzenie w sprawie transportu odpadów (Rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006),
• przepisy dotyczące postępowania z frakcjami odpadów, takich jak opakowania i odpady opakowaniowe (Dyrektywa 94/62/WE z późniejszymi zmianami), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Dyrektywa 2002/96/WE z późniejszymi zmianami), baterie i akumulatory (Dyrektywa 2006/66/WE) i pojazdy wycofane z eksploatacji (Dyrektywa 2000/53/WE),
• przepisy regulujące technologie utylizacji odpadów (Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów).

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ