Partner serwisu
03 marca 2023

Konsultacje projektu sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2020 i 2021

Kategoria: Aktualności

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie informuje, że Ministerstwo Infrastruktury przekazało do konsultacji projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2020 i 2021.

Konsultacje projektu sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2020 i 2021

W sprawozdaniu przedstawiono stopień realizacji działań inwestycyjnych ujętych w KPOŚK w latach 2020-2021 oraz ocenę ich wpływu na osiągnięcie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywą ściekową).

IG Wodociągi Polskie prosi o przesyłanie uwag na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl do dnia 14 marca 2023 r.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich (o RLM wynoszącej co najmniej 2 000) w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG, warunkami koniecznymi do spełnienia przez aglomerację są następujące wymogi tej dyrektywy:

Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98% RLM, przy czym pozostałe 2% jest mniejsze niż 2 000 RLM i musi być oczyszczane w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi generowanemu na ich obszarze.

Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji o RLM wynoszącej co najmniej 10 000 wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów.

źródło: IG Wodociągi Polskie
fot. IG Wodociągi Polskie
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ