Partner serwisu
22 lipca 2014

Pożądany efekt: bezpieczna woda

Kategoria: Gospodarka wodna

Monitoring jakości wody prowadzony w ramach wewnętrznej kontroli przedsiębiorstwa ma potwierdzić, czy podejmowane bieżące działania operacyjne, jak i prewencyjne są skuteczne, czy też należy wprowadzić odpowiednie zmiany celem eliminacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka, a w konsekwencji poprawy bezpieczeństwa wody.

Pożądany efekt: bezpieczna woda

Raporty jakości wody
Zgodnie z wymaganiami DWD [7] każdy kraj członkowski zobowiązany jest do składania, w cyklach trzyletnich, raportów w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia sporządzanych pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy. Na tej podstawie dokonywana jest ocena ogólna jakości wody w całej Unii Europejskiej. Zrozumiałe jest więc, że ocena ta musi przedstawiać w sposób bardzo ogólny, a jednocześnie zgodny z przyjętymi założeniami (liczba próbek i częstotliwość ich pobierania) wywiązywanie się poszczególnych krajów członkowskich z wymagań nałożonych DWD. Przedmiotowy system raportowania daje Komisji, a także poszczególnym państwom, możliwość porównania i oceny stopnia realizacji zobowiązań. Z założenia więc Komisję Europejską interesuje przeciętna jakość wody dostarczanej konsumentom, a nie okresowe jej pogorszenie spowodowane awariami, czy też błędami eksploatacyjnymi. Obrazować ma to oczywiście systematycznie prowadzony monitoring kontrolny i przeglądowy. Zakres prowadzonych badań powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w §4 w punkcie 1a oraz z częstotliwością przedstawioną w punkcie 1b rozporządzenia Ministra Zdrowia [3].

Monitoring kontrolny
Monitoring kontrolny ma bardzo ograniczony zakres parametrów, a jego celem jest ocena bieżącego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. Jednymi z istotniejszych są tu parametry mikrobiologiczne wskazujące na zanieczyszczenie kałowe (E.coli i enterokoki) źródła zaopatrzenia w wodę lub wody w sieci wodociągowej spowodowane awarią. Parametrami wskazującym na skuteczność uzdatniania wody (w tym ewentualnej dezynfekcji) i na stan sanitarny całego systemu (osady i tworzenie się biofi lmu) są bakterie grupy coli oraz Clostridum perfringens (w przypadku wód powierzchniowych lub będących pod ich wpływem). Często eksploatatorzy wodociągów mają problem jak interpretować zapis rozporządzenia [3] dopuszczający pojedyncze bakterie grupy coli wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku. Czy 9 kolonii może być akceptowane, a przy 11 wprowadzać należy już działania naprawcze? Nie należy podchodzić do tego zagadnienia w sposób stricte matematyczny, ale powinno się go interpretować zgodnie z duchem zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Parametr ten został umieszczony w załączniku nr 3 do rozporządzenia „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda”. W przeciwieństwie parametrów z załącznika nr 2 zawierającego substancje chemiczne potencjalnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, załącznik nr 3 zawiera wymagania, które mają przede wszystkim wpływać na akceptowalność wody przez konsumentów, ale jednocześnie wiele z nich jest wskaźnikiem prawidłowości funkcjonowania całego systemu zaopatrzenia w wodę.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ