Stanowisko

w sprawie sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków

na tle przestrzegania przepisów ustawowych

Po wysłuchaniu wystąpień przedstawicieli samorządu gminnego oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych komisje wnoszą o ścisłe przestrzeganie przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie kryteriów określania taryf za wodę i ścieki oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków. Obiektywne czynniki wzrostu kosztów zaopatrzenia mieszkańców w wodę odpowiedniej jakości, zwłaszcza regulowane przepisami prawa oraz wytycznymi Ministra Finansów z dnia 3 października br. muszą być uwzględniane w całości. Nie wolno również pomijać kosztów odtworzenia, utrzymania i rozwoju infrastruktury, która musi zapewnić ciągłe dostawy wody o odpowiedniej jakości; w innych regulowanych dziedzinach zaopatrzenia mieszkańców w usługi pierwszej potrzeby, np. w energetyce, środki na utrzymanie i rozwój są zagwarantowane.

Komisje oczekują od właściwego ministra oraz od Prezesa PGW Wody Polskie informacji o sposobie realizacji powyższych wniosków, a także postulatów przedstawicieli samorządu gmin oraz branży wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie jasnych, przejrzystych zasad rozpatry­wania wniosków taryfowych:

  • bezzwłoczne rozpatrywanie wniosków o skrócenie okresu obowiązywania obecnych taryf,
  • uwzględnienie rzeczywistej, wysokiej dynamiki ich wzrostu w ostatnich miesiącach,
  • wskaźniki makroekonomiczne, uwzględniane w taryfach, muszą być aktualne (ostatnie zostały podane przez resort finansów 3 października 2022 r.);
  • wzrost cen energii i materiałów powinien być uwzględniany w pełnym wymiarze;
  • wzrost wynagrodzeń powinien być odnoszony do rzeczywistej dynamiki płac w kraju;
  • amortyzacja musi być uwzględniona w pełnym wymiarze, zapewniającym zarówno odtworzenie i utrzymanie istniejących środków trwałych jak i realizację zatwierdzonych planów modernizacji i inwestycji;
  • należy uwzględnić faktyczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia;
  • należy przyjąć, że koszty eksploatacyjne rosną zgodnie z aktualnymi wskaźnikami makro­ekonomicznymi;
  • w przedsiębiorstwach, których to dotyczy, należy uwzględnić rzeczywisty wzrost kosztów hurtowego zakupu wody oraz hurtowego odbioru ścieków.

Warszawa, 24 października 2022 r.