Partner serwisu
30 listopada 2021

Monitoring, analiza i optymalizacja systemu dystrybucji wody w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. świadczą usługi dla ok. 100 000 mieszkańców gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Obsługują ok. 21 500 odbiorców, którym w ciągu roku dostarczają ok. 4,6 mln. m3 wody. W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków obsługują ok. 80 800 dostawców i odbierają oraz oczyszczają ok. 3,8 mln m3 ścieków.

Monitoring, analiza i optymalizacja systemu dystrybucji wody w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.

W skład systemu poboru i dystrybucji wody wchodzi 12 studni głębinowych, 7 ujęć wody, 5 stacji uzdatnia 17 zbiorników wodociągowych wyrównawczych i czerpalnych oraz ok. 1 194 km sieci wodociągowej.

W skład systemu odbioru i oczyszczania ścieków wchodzi 31 pompowni ścieków, 4 oczyszczalnie ścieków oraz 551 km sieci kanalizacyjnej.

Na rysunku 1 przedstawiono główne obiekty sieci wodociągowej wraz ze strefami zasilania.

Ukształtowanie terenu (różnica wysokości pomiędzy najniżej i najwyżej położonym punktem wynosi 234 m), rozległość sieci wodociągowej, struktura zagospodarowania (tereny miejskie, wiejskie, odległe przysiółki), liczba źródeł zaopatrzenia w wodę doprowadziły do wyznaczenia, a następnie wprowadzenia stref zasilania w wodę, które są monitorowane pod względem parametrów hydraulicznych i jakościowych.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. posiadają w swojej strukturze organizacyjnej działy/wydziały, które zajmują się:

  • bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej,
  • monitorowaniem sieci wodociągowej,
  • diagnostyką,
  • utrzymaniem i rozbudową systemu GIS,
  • oceną i analizą pracy sieci wodociągowej pod względem hydraulicznym i jakościowym.

W spółce prowadzone są prace mające na celu połączenie istniejących systemów monitoringu online, GIS (m.in.: mapy branżowe, warunki techniczne), bazy bilingowej, zdalnych odczytów wodomierzy itd., które pozwolą na ich wykorzystanie w modelach hydraulicznych, zarządzaniu oraz planowaniu zadań inwestycyjnych.

Monitoring systemu dystrybucji wody Podstawowym systemem, który wykorzystywany jest do bieżącej kontroli pracy obiektów na sieci wodociągowej (studnie, ujęcia, stacje uzdatniania wody, pompownie, komory pomiarowe itd.) jest SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Kontrola Nadzorcza i Zbieranie Danych). Przy pomocy systemu monitorowane są również obiekty gospodarki ściekowej.

Informacje tam gromadzone analizowane są na bieżąco. Okresowo prowadzi się analizy z wykorzystaniem danych archiwalnych, które pozwalają na wykrycie nieprawidłowości w pracy poszczególnych obiektów poprzez ich porównanie z bieżącymi wskazaniami, np. zamiana przepływu, ciśnienia, poziomu wody w zbiornikach itd.

Pomiary on-line z systemu SCADA to nie jedyne narzędzie monitorowania systemu wodociągowego. Spółka przy dodatnich temperaturach prowadzi kamPomiary ciśnienia z rejestratorów gromadzone są w bazie danych, nanoszone na mapę z Numerycznym Modelem Terenu (NMT) (rysunek 2), a następnie analizowane. W zależności od potrzeb pomiary ciśnienia w sieci wodociągowej klasyfikowane są w różnych przedziałach. Dane z pomiarów ciśnienia to jeden z elementów wyznaczania wydzielonych opomiarowanych stref wodociągowych, tzw. stref DMA (District Meter Areas).

Opomiarowane strefy wodociągowe – strefy DMA

Wyznaczanie stref wodociągowych rozpoczęto od analizy rozmieszczenia istniejących urządzeń pomiarowych, tj. wodomierzy, przepływomierzy oraz kampanii pomiarowej ciśnienia w sieci wodociągowej. W najprostszym przypadku strefa DMA ma jedno „źródło zasilania”, którym może być opomiarowane ujęcie wody, wodomierz/przepływomierz graniczny i przypisany do niej obszar bilingowy. Mogą występować złożone przypadki stref DMA, gdzie istnieje kilka źródeł zasilania, kilka odpływów czy też zakład przemysłowy będący dużym odbiorcą wody. W trakcie budowania strefy DMA konieczna jest dokładna analiza dopływów, odpływów oraz odbiorców. Prawidłowe określenie kierunku zasilania, odpływu oraz rozbiorów przez dużego odbiorcę w strefie DMA ma wpływ na wskaźniki, np. minimalne nocne przepływy, dobowe zużycie wody czy też jej straty.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4/2021 czasopisma Kierunek WOD-KAN.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ