Partner serwisu
11 maja 2021

Włocławek modernizuje system

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Osiągnięcie europejskich standardów systemu kanalizacyjnego to główny cel projektu realizowanego przez MPWiK we Włocławku: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Włocławek modernizuje system

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 83,3 mln zł (w tym kwota netto około 68,1 mln zł). Znaczną część zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną we Włocławku. Obejmują między innymi zadania dotyczące rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, restrukturyzacji przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych służących do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, a także zakupu zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

 

Renowacje metodą bezwykopową

W zakresie inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w latach 2015-2020 wybudowała około 3,3 km sieci kanalizacyjnej w siedmiu ulicach miasta wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Realizacja zadania poprawiła stan sanitarny miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji. Przedsiębiorstwo zmodernizowało także około 31 km sieci kanalizacyjnej w kilkudziesięciu ulicach Włocławka.

Większość prac renowacyjnych w kanałach sanitarnych przeprowadzona została metodą bezwykopową poprzez instalację termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego z użyciem włókna szklane-go nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego lampami UV. Technologia ta polega na wprowadzeniu wciągarką do wcześniej wyczyszczonego prze-wodu kanalizacyjnego specjalnego rękawa z włókna szklanego, który nasączony jest renowacyjną żywicą poliestrową. Tak przygotowany fabrycznie rękaw zostaje rozprężony za pomocą powietrza pod dużym ciśnieniem. W ten sposób uzyskuje kształt rury poddawanej renowacji. Następnym etapem jest wprowadzenie lamp UV, które inicjują reakcję żywicy. W pełni kontrolowany proces utwardzania żywicy i naprawy kanalizacji kończy się na wyfrezowaniu zaślepionych przyłączy kanalizacyjnych specjalistycznym robotem.

Zastosowana technologia wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej zapewniła zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych sieci kanalizacyjnej, a w szczególności takich, jak:

• trwałość,

• brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci kanalizacyjnej, w szczególności na parametry hydrauliczne,

• zapewnienie szczelności sieci kanalizacyjnej,

• zapewnienie wymaganych parametrów wytrzymałościowych sieci kanalizacyjnej.

Na zakres robót w ramach każdego odcinka realizacyjnego w danej lokalizacji, podlegającego renowacji za pomocą rękawa termoutwardzalnego, składa się w szczególności:

• hydrodynamiczne czyszczenie kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o odpowiednim ciśnieniu, zapewniającym skuteczne usunięcie wszelkich osadów znajdujących się wewnątrz kolektora,

• frezowanie przeszkód w kanałach,

• inspekcja TV stanu technicznego kanałów,

• renowacja kanałów metodą rękawa termoutwardzalnego – wprowadzenie do naprawianego przewodu wstęgi (rękawa) o odpowiedniej średnicy,

• zajęcie terenu w obrębie studni, do której wprowadzany jest rękaw,

• uszczelnienie wlotów przykanalików do studzienek i kolektora,

• naprawa, uszczelnienie, ułożenie ochronnej powłoki wewnętrznej, odbudowa i reprofilacja kinet z niezbędnym remontem kominów i zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych,

• zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu,

• przetłaczanie ścieków na remontowanych odcinkach kanalizacji prowizorycznymi rurociągami – wężami elastycznymi wzdłuż trasy kanału,

• odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, poboczy, zieleńców w pasie robót zgodnie z wymaganiami zarządcy pasa drogowego, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

 

Efekt inwestycji

W efekcie wykonanej modernizacji przedłużona została żywotność kanałów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją, z zachowaniem odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów. Realizacja powyższych inwestycji poprawiła funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stan techniczny kanałów oraz zwiększyła bezawaryjność, a co za tym idzie zmniejszyła koszty eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej. Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej znacznie ograniczyła problemy eksploatacyjne wynikające z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne.

Restrukturyzacja siedmiu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi na terenie Włocławka zdecydowanie poprawiła warunki eksploatacyjne, w tym bezawaryjne funkcjonowanie obiektów tłoczni ścieków, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi oraz możliwość ciągłej kontroli nad urządzeniami poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu pompowego.

 

Nowoczesne rozwiązania

W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Spółka zakupiła specjalistyczne auto do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów. Technologicznie zaawansowany samochód, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, pracuje w systemie ssąco-płuczącym z odzyskiem wody roboczej. Pojazd umożliwia usuwanie metodą hydro-dynamiczną zatorów, tłuszczy i osadów z kanałów, studni oraz przepompowni, co pozwala na utrzymanie poprawnego funkcjonowania oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną. Ponadto MPWiK Sp. z o.o. zakupiło system do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą, co umożliwia prawidłowe zarządzanie siecią kanalizacyjną, w tym między innymi właściwe przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz typowanie kanałów sanitarnych do modernizacji, remontów, napraw oraz doboru odpowiedniej technologii ich modernizacji.

 

Plany na 2021

MPWiK we Włocławku jeszcze w tym roku planuje rozpoczęcie projektu pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i przebudowy kanałów sanitarnych oraz wymianę i renowację studni kanalizacyjnych. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić w pierwszej połowie 2022 r. Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu POIiŚ, jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.

Kamila Rudnicka, MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku

fot. MPWiK Włocławek
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ