Partner serwisu
20 listopada 2019

Zakończenie realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w Żywcu – Etap II”

Kategoria: Aktualności

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Żywcu – Etap II ” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w perspektywie finansowej 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków unijnego Funduszu Spójności. Wartość projektu  to ok. 4 mln PLN, z czego dofinansowanie  unijne wyniosło ok. 2,8 mln PLN. Umowę o dofinansowanie Projektu „Oczyszczanie ścieków w Żywcu – Etap II” pomiędzy  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  a MPWiK Sp. z o.o. podpisano 5.10.2016r.  Realizacja projektu zakończyła się   30.09.2019r.

Zakończenie realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w Żywcu – Etap II”

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Żywcu – Etap II ” składał się z następujących  zadań :

Zadanie 1 – Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną –  zadanie w ramach którego wdrożono  narzędzie wspomagając efektywne zarządzanie infrastrukturą wod-kan, to system  integrujący monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, monitoring warunków pogodowych, modele numeryczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz  panele dyspozytorskie tych sieci. W MPWiK w Żywcu jego budowa została oparta na wdrożonym w 2015r. systemie klasy GIS, w którym zawarte są informacje o eksploatowanych przez przedsiębiorstwo systemach wodociągowym i kanalizacyjnym.

Główne zadania stawiane  systemowi zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną można podzielić na dwie grupy:

- zadania o charakterze bieżącym

- zadania o charakterze koncepcyjnym

Zadania o charakterze bieżącym obejmują całość zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem i zarządzaniem systemami wodociągowym i kanalizacyjnym, w tym między innymi wspomaganie procesu podejmowania bieżących decyzji przez dyspozytora tych systemów. Zadania o charakterze koncepcyjnym związane są między innymi z analizą możliwości rozbudowy zarządzanych systemów, podłączaniem nowych klientów, opracowywaniem procedur na wypadek zaistnienia sytuacji anomalnych lub planowania remontów i modernizacji.

Podstawowymi elementami systemu są modele numeryczne sieci. Model numeryczny sieci wodociągowej został wykonany w programie WaterGEMS firmy Bentley natomiast model numeryczny sieci kanalizacyjnej został zbudowany z wykorzystaniem programu narzędziowego SWMM. System zarządzania jest zintegrowany z systemem  monitoringu sieciowego – dane z 59 punktów pomiaru ciśnienia i 42 punktów pomiaru przepływu rozmieszczonych na sieci wodociągowej  w trybie automatycznym, na bieżąco wprowadzane są do systemu, gdzie następuje ich weryfikacja z danymi modelowymi. W przypadku kanalizacji sanitarnej dane z 3 stacji meteo i 4 czujników napełnienia w sieci kanalizacyjnej również automatycznie wprowadzane są do systemu. Przekroczenie zdefiniowanych progów skutkuje generowaniem alarmu widocznego na panelu dyspozytora. Na potrzeby systemu wykorzystany został również  potencjał eksploatowanych przez przedsiębiorstwo wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe i wdrożony został  stacjonarny system odczytu wodomierzy. Wdrożenie najpierw pilotażowo wykonane zostało w jednej strefie wodociągowej, a po pozytywnych jego wynikach również w pozostałych strefach. W ten sposób każdy wodomierz jest w pewnym sensie punktem pomiarowym, który stanowi źródło informacji dla modelu numerycznego określającym dobowy rozkład rozbiorów wody, ponieważ odczyty z wodomierzy z częstotliwością co 1h zapisywane są w systemie. Taka informacja może służyć do aktualizowania w modelu wodociągowym danych dotyczących rozbiorów wody u poszczególnych odbiorców jak również służy do określenia wielkości strat w poszczególnych strefach wodociągowych. Jest to o tyle istotne, że system posiada zaimplementowany moduł liczenia strat w sieci wodociągowej – w oparciu o bilans tradycyjny jak również bilans MNP – minimalnego nocnego przepływu. Wykonawcą zadania były firmy P.W. „SEMAKO” z Łanów Wielkich oraz Megabit Sp. z o.o. z Warszawy.

Zadanie 2 – Modernizacja zbiorników magazynowych osadów nadmiernego i zmieszanego –  zadanie to polegało na modernizacji powłok wewnętrznych wyłączonych z eksploatacji zbiorników WKF. Zastosowanie materiałów  wysoko odpornych na ścieranie  i odpornych chemiczne pozwoliło na zintensyfikowanie procesów hydrolizy osadów wprowadzanych do komory fermentacyjnej a w konsekwencji na zwiększenie produkcji biogazu. Modernizacja wykonana została przez firmę: Usługi Budowlane i Wysokościowe DRABEX Jerzy Drabek z Kobiernic.

Zadanie 3 – Wymiana powłok zbiornika biogazu wraz z przebudową rurociągów dolotowych i wylotowych – to zadanie, w ramach którego wymieniony został istniejący zbiornik biogazu o pojemności 780m3 na nowy o pojemności 1350m3. Pozwoli to na bezpieczne magazynowanie całej ilości biogazu produkowanego w procesie oczyszczania ścieków, zapewniając jego optymalne wykorzystanie bez konieczności spalania jego nadmiaru na pochodni w sytuacjach awaryjnych. Biogaz gromadzony w zbiorniku jest paliwem, które spalane w agregatach kogeneracyjnych pozwala na wyprodukowanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby przedsiębiorstwa. Produkcja energii elektrycznej z biogazu pokrywa do ok. 60% zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni ścieków, natomiast produkcja energii cieplnej z biogazu wystarcza do ogrzania wszystkich obiektów oczyszczalni w sezonie zimowym. Wykonawcą prac była firma Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju.

Zadanie 4 – Modernizacja systemu SCADA -  to zadanie polegające na modernizacji systemu  automatyki i sterowania pracą oczyszczalni ścieków, który  zapewnia prawidłową pracę instalacji technologicznej oczyszczalni ścieków, wizualizowanie sygnałów o awariach urządzeń oraz gromadzenie informacji na temat pracy lub postoju elementów instalacji. Niezawodne jego działanie umożliwia szybką diagnozę zakłóceń procesu oczyszczania ścieków. Wykonawcą zadania była firma P.W. SEMAKO z  Łanów Wielkich.  

Zadanie 5 – Pompy ciepła – to zadanie w ramach którego zainstalowane zostały dwie pompy ciepła o mocy 80kW każda. Zasada ich działania jest analogiczna do działania lodówki. Zadaniem pompy jest pobieranie z otoczenia niskotemperaturowej energii i podwyższenie jej  temperatury do poziomu umożliwiającego ogrzewanie budynków. W naszym przypadku dolnym źródłem ciepła jest woda ujmowana z ujęcia infiltracyjnego na potrzeby zaopatrzenia w wodę, która przed poddaniem jej procesowi uzdatniania kierowana jest na wymiennik ciepła. Jej temperatura w połączeniu z dużą ilością pozwalają na pozyskanie tą metodą ilości ciepła wystarczającej do ogrzania budynku administracyjnego oraz budynków technologicznych stacji uzdatniania wody. Kotłownia olejowa wykorzystywana jest tylko w sytuacji gdy temperatura wody spada i nie można odzyskać z niej ciepła. Wykonawcą zadania była firma SPIN Urządzenia i Systemy Grzewcze Marek Talik z Milówki.

Zadanie 6 – Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej metodą rękawa termoutwardzalnego – zadanie to jest kontynuacją rozpoczętych w 2012r. prac związanych z modernizacją najstarszych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Żywca. W ramach tego projektu wykonane zostało uszczelnienie 0,45km sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem technologii rękawa termoutwardzalnego. Wykonawcą zadania była firma P.P.H.U „AKWA” z Zabrza. Podsumowując w przeciągu tych lat udało się wykonać prace modernizacyjne na kanałach sanitarnych o długości ok. 30km.

źródło: mpwik-zywiec.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ