Partner serwisu
04 października 2019

Stop suszy! Edukacja kluczowym elementem walki ze skutkami suszy

Kategoria: Aktualności

Działania edukacyjne były głównym tematem ogólnopolskich konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w Krakowie. Podkreślano m.in., że bardzo ważna jest proekologiczna identyfikacja podejmowanych działań. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zachęca wszystkich do udziału w kolejnych spotkaniach oraz zaprasza do składania wniosków i uwag do projektu PPSS.

Stop suszy! Edukacja kluczowym elementem walki ze skutkami suszy

– Podczas konsultacji odwołujemy się do społecznego rozumienia znaczenia aktywności, która ma na celu minimalizowanie skutków suszy. Według badań, realizacja działań na rzecz ochrony przyrody, w tym także dbanie o wody, nawet w 40% uzależniona jest od świadomości ich celowości i przydatności podejmowanych prac. Liczy się każdy głos. Duża frekwencja dotychczasowych spotkań Stop suszy! jest dobrym prognostykiem powodzenia całego projektu – powiedział w Krakowie Wojciech Skowyrski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w PGW Wody Polskie.

Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane są projekty wpisujące się w proekologiczną strategię Wód Polskich. Jak przypomniała Małgorzata Sikora, dyrektor RZGW Kraków, do takich przedsięwzięć należy m.in. przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej. – Dolina tej rzeki jest ważnym regionalnym i międzynarodowym korytarzem ekologicznym, włączonym do europejskiej sieci NATURA 2000. Nasze działania umożliwią poprawę i utrzymanie dobrego stanu wód oraz zapewnią właściwą ochronę i stabilne perspektywy zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków wchodzących w skład ekosystemu doliny rzeki Białej – zapewniała.

W katalogu 25 działań, który stanowi najważniejszą część PPSS, wyodrębniono aż 5 działań o charakterze edukacyjnym. Mają one nie tylko przybliżyć problematykę zjawiska suszy, ale także ugruntować w społeczeństwie przekonanie o prośrodowiskowym charakterze planowanych przedsięwzięć. Dotyczą one różnych grup interesariuszy: od rolników, pracowników administracji publicznej, uczniów i studentów aż po indywidualnych użytkowników wód. Obejmują także różny zakres: od kodeksu dobrych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania wód dla różnych sektorów gospodarki, w tym dla rolników, poprzez zmiany w systemie kształcenia dzieci i młodzieży aż po specjalistyczne seminaria i warsztaty oraz doradztwo.

W ramach projektu Stop suszy! w 2018 i 2019 r. przeprowadzono szeroką ankietyzację dotyczącą występowania zjawiska suszy w Polsce. Jej wyniki wskazały na istotny element, który może mieć wpływ na realizację zaplanowanych działań i inwestycji. Mimo, iż ponad 56% osób biorących udział w badaniu wskazało na występowanie niedoborów wody, to tylko 27,2% widzi potrzebę podejmowania działań zapobiegających skutkom suszy. – To właśnie ta bardzo oszczędnie sygnalizowana potrzeba podejmowania przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie suszy zwróciła naszą uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań edukacyjnych. Szerokie podejście do kwestii budowania społecznej świadomości zagrożenia suszą w Polsce i tego jak wiele można zrobić, by jej skutki nie były tak dotkliwe, powinno zapewnić akceptację i uświadomić potrzebę realizacji zapisów PPSS. W przyszłości zaś zapewnić podejmowanie działań na rzecz ochrony zasobów wód przez różne grupy społeczne – wyjaśnił dyr. Skowyrski.

Spośród piętnastu debat nt. aspektów przeciwdziałania suszy zawartych w projekcie PPSS odbyło się już siedem spotkań. Konsultacje społeczne potrwają do lutego 2020 r. (szczegółowe informacje nt. spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl).

PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałaniu skutkom suszy w Polsce

Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl Tam też każdy może złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.

Dokument PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r.  końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS, przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie oraz kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!”. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

źródło: krakow.wody.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ