Partner serwisu
09 października 2018

Nowelizacja ustawy Prawo wodne

Kategoria: Aktualności

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, Numer z wykazu: UC142, Wnioskodawca : Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nowelizacja ustawy Prawo wodne

Przedmiotowy projekt nowelizacji został skierowany przez projektodawcę do konsultacji, m.in. do IGWP.

Projekt nowelizacji wprowadza szereg zmian do ustawy. Wśród istotnych, z punktu widzenia branży wod-kan projektowanych regulacji wskazać należy m.in. zmiany w zakresie ustalania opłat stałych za usługi wodne, na podstawie wartości wyrażonych w m3/s, w przypadku gdy pozwolenia wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane nie zawierają takich wartości, a także obowiązku ponoszenia opłat :

Art. 1 pkt 33) ustawy zamieniającej :

,,w art. 271:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. W przypadku gdy pozwolenie wodnoprawe albo pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3 na sekundę, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, o których mowa w ust. 2 5, dokonuje się z uwzględnieniem wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych do pobrania wód, możliwych do odprowadzania wód do wód lub możliwych do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m3 na sekundę.

5b. Opłatę za usługi wodne w formie opłaty stałej ponosi się za okres od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane stało się ostateczne do dnia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy bez względu na przyczynę.”

Dokument jest dostępny TUTAJ.

Mając powyższe na uwadze, adw. Paweł Sikorski w imieniu Izby, zwraca się o przesyłanie ewentualnych uwag lub opinii do projektu w terminie do dnia 12 października 2018 r. w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: sekretariat@igwp.org.pl

źródło: igpw.org.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ