Partner serwisu

Transport ścieków na miarę czasu

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków

Powszechnie w branży wod-kan stosuje się pompownie ciśnieniowe z pompami zatapialnymi (pompownie mokre). Alternatywą są tłocznie ścieków, posadowione w komorach suchych. Oba rozwiązania mogą być zrealizowane na kilka sposobów. Różnorodność dotyczy wykorzystywanych pomp, urządzeń zabezpieczających, rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych elementów, sposobu i zakresu automatyzacji. Wybór rozwiązania powinien być poprzedzony analizą niezawodności pomp, możliwości serwisowych, efektywności ekonomicznej oraz stopnia ochrony przed agresywnym środowiskiem ściekowym obsługi oraz otoczenia obiektu.

Transport ścieków na miarę czasu

Porównanie
    Do tradycyjnej pompowni ścieków, znanej i stosowanej od dawna, nie trzeba przekonywać inwestora. Zastosowanie tłoczni ścieków może wymagać od projektanta pewnych zabiegów, dlatego zawsze należy podkreślać ich zalety. Wymienić trzeba:
• łatwą obsługę pomp, ustawionych w suchych pomieszczeniach tłoczni, zamontowanych po zewnętrznej stronie szczelnego zbiornika retencyjnego;
• łatwy dostęp do elementów zewnętrznych, gdyż ściany komory nie mają bezpośredniego kontaktu ze ściekami;
• zabezpieczenie pomp przed zapchaniem w wyniku podczyszczenia ścieków (cedzenia);
• możliwość stosowania pomp z wirnikami o małym wolnym przelocie, czyli o wyższych sprawnościach (w pompowniach z pompami zatapialnymi zalecane jest stosowanie pomp z wolnym przelotem równym średnicy króćca ssawnego);
• ograniczone zużycie części mechanicznych pomp, co zmniejsza koszty konserwacji i napraw;
• małą objętość zbiorników retencyjnych, zabezpieczającą przed zagniwaniem ścieków, a przez to mniejszą uciążliwość obiektu dla otoczenia;
• dość równomierne obciążenie oczyszczalni ścieków, istotne zwłaszcza tam, gdzie nie ma zbiorników retencyjnych;
• możliwość lokalizacji tłoczni w gęstej zabudowie mieszkaniowej, bez obawy o negatywne oddziaływanie na środowisko.

    Pompownie ścieków z separacją zanieczyszczeń grubo dyspersyjnych nie są wolne od wad. Z uwagi na małą pojemność retencyjną przy chwilowych przyrostach ilości ścieków zwiększa się częstość załączeń pomp oraz pobór mocy. Ponadto komora tłoczni wymaga obudowy o dość dużej objętości (Lebiedowski M., Mozolewska G., Kolbusz E. 2005; Mozolewska G., Lebiedowski M., Kolbusz E. 2006, Bagieński J. 2006). Istotne są także różnice kosztów budowy i eksploatacji obu obiektów.

Koszty budowy i eksploatacji
    Analizę porównawczą kosztów obu sposobów pompowania ścieków przeprowadzono na podstawie danych z zakładów usług komunalnych w jednostkach osadniczych o różnej wielkości (koszty eksploatacyjne), a wyceny producenckie posłużyły do ustalenia kosztów inwestycyjnych. W analizie pominięto koszty niemal identyczne dla obu rozwiązań (planowe przeglądy i remonty, likwidacja obiektu), czyli niewpływające na końcową ocenę i wybór rozwiązania korzystniejszego ekonomicznie (Mozolewska G. 2011).
    W ocenie kosztów całkowitych cyklu życia obiektów pompowych (LCC) przyjęto czas życia według danych literaturowych na poziomie t = 25 lat, uwzględniając zmiany w funkcjonowaniu obiektu.
    Koszty inwestycyjne i instalacyjne ustalono na podstawie odpowiedzi producentów na zapytania ofertowe, które dotyczyły doboru pompowni z pompami zatapialnymi i tłoczni ścieków (wraz z wyposażeniem) dla różnych wielkości maksymalnego napływu ścieków (Qmaxh). Nie wliczono kosztów robót ziemnych wraz z ewentualnym odwodnieniem gruntu, dostawy urządzeń, ułożenia przewodów zasilających, prac porządkowych po zakończeniu robót oraz projektu i ofertowania (zbliżonych dla różnych sposobów tłoczenia ścieków przy tych samych parametrach pracy i warunkach terenowych).
    Koszty eksploatacyjne są sumą kosztów energii elektrycznej, kosztów obsługi, kosztów awarii i kosztów środowiskowych. W szacowaniu ich uwzględniono stałą coroczną inflację według danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2000-2009 oraz prognoz makroekonomicznych (3%).
    Koszty energii elektrycznej oszacowano na podstawie charakterystyki energetycznej pompy dobranej dla pompowni „mokrej” bądź tłoczni ścieków oraz wstępnie oszacowanej poprawki, o którą powiększono koszty zużycia energii. Poprawkę wprowadzono ze względu na rozbieżności pomiędzy wartościami wynikającymi z charakterystyki pompy (mocy w punkcie pracy), a wartościami stwierdzanymi w istniejących obiektach.
    Koszty obsługi stanowią nakłady godzinowe pracy w ciągu roku. Pominięto koszty monitorowania, utrzymania oraz zakupu materiałów pomocniczych - niezależne od wariantu pompowni ścieków.
    Koszty awarii oszacowano na podstawie częstotliwości i rodzaju awarii w ankietyzowanych obiektach. Uwzględniono wyłącznie koszty naprawy lub zakupu nowych pomp, gdyż koszty związane z naprawą bądź wymianą podzespołów (armatura, rurociągi) nie zależą od technologii tłoczenia ścieków.

Koszty środowiskowe są proporcjonalne do awaryjności systemu
    W analizie porównawczej przyjęto trzy warianty maksymalnego napływu ścieków (Qmaxh) do pompowni: wariant I – 4 m3/h, wariant II – 50 m3/h, wariant III – 120 m3/h. Pozostałe dane wyjściowe (różnica rzędnych dna komory zbiorczej i komory rozprężnej, długość rurociągu tłocznego, zagłębienie rurociągu grawitacyjnego dochodzącego do komory zbiorczej, współczynnik nierównomierności godzinowej napływu ścieków) były wspólne dla każdego wariantu.
    Procentowy udział poszczególnych kosztów (inwestycyjnych, napraw i energii elektrycznej) w cyklu życia dla pompowni z pompami zatapialnymi (pompowni mokrych) - PZ i tłoczni ścieków - TS przedstawiono na wykresie. Są to wartości uśrednione dla pomp zatapialnych i tłoczni ścieków oferowanych przez różnych producentów.

    Procentowy udział kosztów inwestycyjnych tłoczni ścieków jest ciągle jeszcze wyższy niż pompowni z pompami zatapialnymi. Wynika to zarówno z wyższego kosztu zakupu obiektu, jak i zdecydowanie niższych kosztów awarii oraz nieco niższych kosztów zużycia energii elektrycznej.
    W przypadku obiektów o małej przepustowości koszty inwestycyjne tłoczni ścieków stanowią znaczną część sumarycznych kosztów w cyklu życia obiektu. Wraz ze wzrostem przepustowości maleje udział kosztów inwestycyjnych na rzecz kosztów eksploatacyjnych, w których pierwszorzędną rolę odgrywają koszty energii elektrycznej. Zatem oczywistym staje się, że właściwy w danych warunkach dobór pomp powinien być priorytetem w projektowaniu układów wymuszonego transportu ścieków.
    O wyborze optymalnego rozwiązania grawitacyjnopompowego transportu ścieków, zawierających ciała stałe, powinny decydować także względy technologiczne i techniczne, których nie da się ocenić w wartościach pieniężnych. Dzięki retencjonowaniu ścieków w szczelnym zbiorniku tłocznie ścieków należy uznać za bardziej przyjazne obsłudze oraz bezpośredniemu otoczeniu przepompowni. Pompownie z pompami zatapialnymi są natomiast mniejsze gabarytowo, co daje im przewagę w przypadku konieczności lokalizacji pompowni w miejscach o wysoko rozwiniętej infrastrukturze podziemnej.
    Podsumowując, należy stwierdzić, że tłocznie ścieków są właściwą alternatywą dla pompowni z pompami zatapialnymi przy wymuszonym transporcie ścieków sanitarnych zawierających ciała stałe (zanieczyszczenia grubo dyspersyjne).

* * *

Literatura
1. Bagieński J., Tłocznie ścieków i pompownie z pompami zatapialnymi, III Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne rozwiązania dla systemów kanalizacji ściekowej”, Grudziądz 17-18 maja 2006.
2. Lebiedowski M., Mozolewska G., Kolbusz E., 2005, Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1 „Projekt systemu kanalizacji ściekowej, opartej o tłocznie z wytycznymi do projektów szczegółowych” Projektu Celowego pn. „Typoszereg tłoczni ścieków z komorą oddzielającą ciała stałe i energooszczędnymi pompami wirnikowymi”, Katedra Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Łódzkiej, Łódź, (maszynopis).
3. Mozolewska G., Lebiedowski M., Kolbusz E., Projektowanie systemów kanalizacyjnych opartych na tłoczniach ścieków - analiza danych wyjściowych, III Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne rozwiązania dla systemów kanalizacji ściekowej”, Grudziądz 17-18 maja 2006.
4. Mozolewska G., Tłocznie ścieków alternatywą wymuszonego transportu zanieczyszczeń płynnych zawierających ciała stałe. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne konstrukcje pomp i systemów pompowych w układach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”, Grudziądz 24-25 maja 2011.

Autor: Grażyna Mozolewska

Artykuł został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 5/2011

 

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ