Partner serwisu

Opadowa opłata

Kategoria: Sieci wod-kan

Od 1 lutego w Bytomiu obowiązuje nowa opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu rozwiązać problem zalewanych nieruchomości.

Opadowa opłata

   

    W 2004 roku gmina Bytom przekazała na majątek BPK wszystkie urządzenia i sieci służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Nie rozwiązano wówczas problemu finansowania kosztów eksploatacji tych sieci. Dzisiaj spółka ma pod swoją opieką około 273 km samych sieci do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Wraz z przejęciem sieci i pompowni na BPK spadły także obowiązki związane z ich codziennym utrzymaniem i eksploatacją. Sieci te są w złym stanie technicznym, więc wymagają znacznych środków finansowych na remont. Są one także potrzebne na realizację nowych inwestycji związanych z rozbudową systemu do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W Bytomiu wciąż nie brakuje nieruchomości, które po zimowych roztopach albo podczas opadów deszczu są notorycznie zalewane.
    BPK cały czas ponosi bardzo wysokie koszty realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. Inwestycja kosztowała ponad 91 mln euro.

Kto zapłaci?
    Opłatą za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zostaną obciążeni wszyscy zarządcy i właściciele nieruchomości, którzy kierują te wody z powierzchni utwardzonych swoich nieruchomości do sieci i urządzeń BPK. Odbiorcy, którzy zagospodarują wody opadowe i roztopowe na swoich posesjach, zostaną zwolnieni z opłaty. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne będzie jednak sprawdzało w terenie, czy faktycznie właściciele-zarządcy nieruchomości wykorzystują te wody na przykład do podlewania ogrodów i do celów gospodarczych, a nie odprowadzają je okresowo do urządzeń będących własnością BPK.

Są dopłaty
    Żeby odciążyć domowe budżety, gmina Bytom wprowadziła system dopłat do opłaty za odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych w wysokości 70% ceny netto.
    Odbiorcy odprowadzający wody opadowe i roztopowe do sieci i urządzeń Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego płacą tylko 30% wyliczonej kwoty opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Naliczanie opłaty
    Wysokość rocznej opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych jest obliczana indywidualnie dla danej nieruchomości. Naliczanie należności za odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych jest ustalane jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości dostarczanych wód opadowych i roztopowych. Ilość wód opadowych i roztopowych w okresie rozliczeniowym ustalana będzie jako iloczyn powierzchni, z której wody opadowe i roztopowe są odprowadzane i średniego opadu w okresie rozliczeniowym (m3/m2), liczonego jako średnia opadów z 10 ostatnich lat według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wielkość powierzchni nieruchomości
    Każdy odbiorca, który wprowadza wody opadowe i roztopowe do sieci, i innych urządzeń służących do ich odbierania, otrzyma od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (drogą pocztową) załącznik zawierający dane dotyczące wielkości powierzchni nieruchomości, z których są odprowadzane wody opadowe i roztopowe. Na podstawie tych wielkości będzie naliczana wysokość opłaty określonej nieruchomości. Dane te zostały wygenerowane z ortofotomapy udostępnionej przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Jeżeli odbiorca nie będzie się zgadzał z wielkościami powierzchni podanymi przez BPK w załączniku, musi wypełnić dołączoną kartę rejestracyjną. W karcie należy zadeklarować, czy odbiorca odprowadza wody opadowe i roztopowe do sieci i urządzeń spółki oraz podać wielkość powierzchni z jakich – zdaniem odbiorcy – wody opadowe i roztopowe są odprowadzane. Podane przez odbiorcę dane w karcie rejestracyjnej będą sukcesywnie weryfikowane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w terenie.

Akcja informacyjna
    Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych to nowość. Dlatego Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne przeprowadziło akcję informacyjną, dbając o to, by wszyscy odbiorcy mogli zapoznać się z uzasadnieniem wprowadzenia opłaty, zasadami jej naliczania i pobierania oraz formalnościami, których muszą dopełnić.
    Każdy odbiorca otrzymał od BPK pisma z informacjami o opłacie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Spółka przekazuje, jak również informuje za pośrednictwem mediów i przez swoją stronę internetową. W Biurze Obsługi Klienta uruchomiono specjalne stanowisko do obsługi mieszkańców zainteresowanych opłatą.

Autor: Agnieszka Klich, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Artykuł został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 3-4/2012

Źródło fot.: www.sxc.hu

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ