Partner serwisu
14 grudnia 2017

Chmielewska: Zmieniająca się liczba osób przebywających w stolicy to spory problem dla wodociągów warszawskich…

Kategoria: XX Kongres WOD-KAN-EKO w Kielcach

Wyzwaniem dla Wodociągów Warszawskich jest stałe powiększanie się aglomeracji często bez zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania. Eksploatacja infrastruktury w rozległej aglomeracji miejskiej z mniej zaludnionymi peryferiami – gdzie często mamy charakter zabudowy jednorodzinnej, to zagrożenia związane ze zbyt długim czasem przebywania wody w sieci (wiekiem wody).

Chmielewska: Zmieniająca się liczba osób przebywających w stolicy to spory problem dla wodociągów warszawskich…

Czas dotarcia wody do rejonów peryferyjnych, stosunkowo małe rozbiory na terenach o małej gęstości zaludnienia powodują powstawanie problemów związanych z pogarszaniem się jakości wody w sieci, wskutek wtórnego jej zanieczyszczenia (wzrost mętności, barwy). Przy stagnacji wody w rurociągach o małych rozbiorach dodatkowo może dochodzić do zagniwania wody, co generuje problemy z zapachem wody. Dodatkowo, eksplantacja rozległej sieci o zróżnicowanym charakterze zabudowy i zróżnicowanych rozbiorach stwarza problemy z zabezpieczeniem sieci przed wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym – brak dezynfektanta w wodzie w skutek jego zużywania się i rozkładu w czasie powoduje potrzebę dochlorowywania sieci.

Poza tym - problemem jest zmienna ilość odbiorców naszych usług na przestrzeni tygodnia. Od poniedziałku do czwartku obserwujemy dużo większy rozbiór wody, ponieważ ilość mieszkańców przebywających na terenie Warszawy jest zdecydowanie większa niż podczas weekendu kiedy miasto się wyludnia. Spada poziom zapotrzebowania na wodę w poszczególnych strefach zasilania , w wyniku czego następuje stagnacja wody w rurociągach , co przekłada się na pogorszenie jej jakości.

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia nasilonych działań eksploatacyjnych w zakresie płukania i czyszczenia sieci. Niekiedy by wymusić przepływ wody w odcinkach zagrożonych stagnacją wody należy uruchamiać stałe punkty płukania zwłaszcza na końcówkach . To wszystko pociąga za sobą wzrost zużycia wody na potrzeby własne czyli rośnie ilość wody uzdatnionej ale niezafakturowanej – niesprzedanej. Żeby zmniejszyć to zjawisko, na etapie projektowania i rozbudowy sieci, należy dążyć do likwidacji „końcówek”, czyli spinania odcinków w sieć pierścieniową.

Od lat 90-tych XX wieku odnotowywany był systematyczny spadek zapotrzebowania na wodę, czego konsekwencją jest przewymiarowanie sieci wodociągowej oraz spadek sprzedaży wody. Przyczyny istniejącego stanu są zróżnicowane.

Malejąca sprzedaż wody to efekt racjonalnej gospodarki wodnej mieszkańców czyli świadome oszczędzanie wody, wymiany sieci wodociągowej czyli uszczelnienie instalacji, mała ilość przemysłu i stosowania obiegów zamkniętych do celów technologicznych, postęp w ograniczeniu zużycia wody przy stosowaniu w gospodarstwach domowych nowoczesnych urządzeń AGD, realizacja dokładniejszego opomiarowania budynków wodomierzami o wyższej klasie dokładności, warunków atmosferycznych – duża liczba opadów w sezonie letnim, co skutkuje spadkiem zużycia wody przeznaczanej na podlewanie.

Zgodnie ze statystykami obszary miejskie wyludniają się. Jednak w przypadku Warszawy proces urbanizacji w dalszym ciągu się pogłębia. Zgodnie z danymi GUS liczba ludności w Warszawie wzrasta w średniorocznym tempie wynoszącym ok. 0,3%.

W latach 2002-2016 liczba ludności zamieszkującej Warszawę wzrosła o ok. 3,6%. Korekta oficjalnych danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców Warszawy wskazuje, że miasto zamieszkuje ok. 0,25 mln niezarejestrowanych mieszkańców, a ok. 0,5 mln osób codziennie dojeżdża z terenów pobliskich gmin.

W związku z powyższym w przypadku Warszawy można mówić raczej o problemie cały czas rozwijającego się miasta i konieczności nadążenia z inwestycjami infrastrukturalnymi na terenach, które podlegają największej rozbudowie i zagęszczenia pod względem ludności.

Począwszy od 2015 roku w II i III kwartale nastąpiło przekroczenie planu sprzedaży wody. Spółka przewiduje wyhamowanie tendencji spadkowej i stopniowy wzrost sprzedaży usług począwszy od 2018 r. Powodem takiej prognozy jest ciągły wzrost demograficzny w Warszawie oraz przyrost ludności w gminach ościennych.

Mamy Porozumienie między gminne na mocy którego dostarczamy wodę do tzw. Pasma Pruszkowskiego oraz innych gmin ościennych z aglomeracji warszawskiej. Na tej podstawie powinniśmy rozwijać tą usługę dla coraz większej ilości gmin.

Warszawa ma pozwolenia wodno- prawne na pobór wody z rzeki Wisły na 500 tys. m3/dobę dla Zakładu Centralnego, 100 tys. m3/dobę dla Praskiego i 100-120 tys. m3/dobę dla Zakładu Północnego z Jeziora Zegrzyńskiego. Tymczasem obecnie produkcja wynosi 200 – 220 tys. m3/dobę. Zatem posiadamy duży potencjał w zakresie możliwości ujmowania i uzdatniania wody.

Zainwestowaliśmy bardzo duże nakłady (ok. 6 mld) w rozbudowę procesów technologicznych uzdatniania wody we wszystkich zakładach produkcyjnych. Efektem czego jakość wody warszawskiej jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.. Możemy się pochwalić, że porównując parametry jakości, nasza woda zaliczana jest do najlepszych w Europie. Dlatego należy to wykorzystać i strategia Spółki będzie szła w kierunku rozwoju zaopatrzenia w wodę gmin ościennych.

Prognozowany wzrost liczby ludności Warszawy oraz przyrost ludności w gminach ościennych – to szansa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie na poprawę warunków eksploatacji sieci wodociągowej, tj. wzrost rozbiorów wody, poprawa warunków hydraulicznych pracy sieci, a co za tym idzie – skrócenie czasu przebywania wody w układzie dystrybucji (skrócenie wieku wody) i szansa na obniżenie kosztów ponoszonych na działania eksploatacyjne (płukanie i czyszczenie sieci), mające na celu utrzymanie odpowiedniej jakości wody w sieci i zapobieganie wtórnemu jej zanieczyszczeniu.

W przypadku naszej Spółki to szczególnie istotna perspektywa i szansa, biorąc pod uwagę fakt eksploatacji rozległej sieci wodociągowej.

Wypowiedź Magdaleny Chmielewskiej p.o. Zastępcy Dyrektora Pionu Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie pochodzi z debaty „Stopień nasycenia infrastrukturą aglomeracji miejskiej”, która odbyła się podczas XX Kongresu Wod-Kan Eko. (6-8 listopad 2017r., Kielce)

fot. BMP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ