Partner serwisu
21 września 2020

Kolejne duże wyzwanie przed przedleszczyńskimi wodociągami

Kategoria: Aktualności

Leszno w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Ten rozwój determinuje konieczność budowy i przebudowy infrastruktury, szczególnie tej, na której piętno odcisnęły lata eksploatacji. Ponadto trzeba zadbać, aby była ona dostosowana do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców.

Kolejne duże wyzwanie przed przedleszczyńskimi wodociągami

Jedną z inwestycji, która będzie niebawem realizowana w Lesznie jest przebudowa ulicy Fabrycznej. Wzbudza ona duże zainteresowanie społeczne, między innymi z uwagi na zaplanowaną wycinkę drzew. Dlatego zapytaliśmy również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, czy i w jakim zakresie będzie realizowało swoje inwestycje na tej ulicy. Z Działu Inwestycji MPWiK uzyskaliśmy odpowiedź, iż poza efektem, którym będzie widoczny dla mieszkańców gołym okiem nowy układ drogowy, zaplanowano także wymianę infrastruktury podziemnej, bowiem przebudowane zostaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Zakres rzeczowy oraz finansowy inwestycji będzie duży, dlatego oprócz środków własnych MPWiK będzie starało się pozyskać fundusze zewnętrzne.

Co z sieciami wodociągowymi?

Przebudowie zostanie poddana magistrala wodociągowa o długości ponad 1 km oraz rozdzielcza sieć wodociągowa, łącznie o długości również ponad 1 km. Magistrala wodociągowa biegnąca w ulicy Fabrycznej to rurociąg o średnicy DN 500 mm, który stanowi na tym odcinku źródło zasilania w wodę dzielnicy Gronowo, a także zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w tej części miasta (Leszczyńska Fabryka Pomp, METALPLAST i inne). Na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących się w posiadaniu MPWiK, powstanie tych sieci datuje się na lata 70-te XX wieku. Pół wieku eksploatacji, liczne i poważne awarie zarejestrowane wpoprzednich latach, a także lokalizacja sieci wjezdni ulicy Fabrycznej to czynniki, które zaważyły na decyzji o konieczności przebudowy infrastruktury wodociągowej.

A co z kanalizacją?

Podobnie rzecz się ma z siecią kanalizacyjną, wtym wypadku ogólnospławną. MPWiK na potrzeby inwestycji przeprowadziło, specjalistyczną kamerą, inspekcję istniejącego kanału, dzięki której zdiagnozowano jego obecny stan techniczny. Dodatkowo wzięto pod lupę awaryjność kanału i prace remontowe, które zostały wykonane wostatnich latach. W efekcie analizy uznano, że kanał bezwzględnie należy poddać przebudowie. To sieć, która została zbudowana około 50 lat temu z rur betonowych. Przez ten czas uległy one znacznej degradacji. Na uwagę zasługuje fakt, że nieszczelne są połączenia pomiędzy elementami kanału. Jest to powodem infiltracji wód gruntowych do kanału, a także dostawania się do niego gruntu, w którym jest on umiejscowiony. Widocznym efektem tych wad jest postępująca degradacja nawierzchni ulicy, co niestety wpływa na obniżenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż istniejący kanał usytuowany jest bezpośrednio pod jezdnią Przebudowanych zostanie łącznie ponad 1 km sieci kanalizacyjnej oraz 32 studnie betonowe. Dodatkowym atutem tej inwestycji będzie budowa nowej kanalizacji deszczowej.

Jakie korzyści przyniesie mieszkańcom sieć deszczowa?

Ze względu na planowaną przebudowę ulicy Fabrycznej podjęto także analizy koncepcyjne mające na celu ustalenie technicznych możliwości przebudowy systemu kanalizacji ogólnospławnej wtaki sposób, by zminimalizować oraz ewentualnie opóźnić dopływ wód opadowych z terenów dróg oraz sąsiadującego przemysłu do nowoprojektowanego układu kanalizacyjnego. Podstawą tych działań była analiza Programu Zagospodarowania Wód Opadowych dla Miasta Leszna oraz szczegółowy przegląd eksploatacyjny obecnie funkcjonującego systemu. Zwrócono szczególną uwagę na mające miejsce lokalne podtopienia i zalania nieruchomości zlokalizowanych w rejonie sąsiadują cej z ulicą Fabryczną ulicy Podmiejskiej, które dały się we znaki mieszkańcom zwłaszcza w latach 2016 i 2017. Uwzględniając widoczny potencjał szerokości pasa drogowego ulicy Fabrycznej podjęto decyzje o możliwości budowy lokalnych zbiorników retencyjnych. Zgodnie z założeniami projektu, w ulicy Fabrycznej powstanie rozdzielczy system kanalizacyjny, aktualnie bowiem brak sieci kanalizacji deszczowej wtej ulicy. W chwili obecnej umożliwi on lokalne, czasowe zretencjonowanie wód opadowych i opóźni ich odprowadzenie w dalszej kolejności do sieci kanalizacji ogólnospławnej istniejącej w rejonie ulic: Zacisze, Śniadeckich i Wilkońskiego.

Taka propozycja rozwiązania technicznego ma na celu polepszyć sposób funkcjonowania istniejącego systemu kanalizacyjnego wrejonie ulicy Podmiejskiej. Mieszkańcy tego rejonu miasta borykają się z problemem podtopień podczas intensywnych opadów deszczu.

MPWiK twierdzi, że jednym z powodów tego problemu jest przeciążenie kanału w tej ulicy. Dlatego poza budową systemu kanalizacji deszczowej wykonany zostanie dodatkowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej, który pełnić będzie rolę tzw. „przelewu”, dzięki któremu spiętrzone ścieki zostaną częściowo odprowadzone do nowoprojektowanego kanału. MPWiK podkreśla, iż kwestia zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulicy Fabrycznej była rozpatrywana zarówno pod kątem wód opadowych z odwodnienia drogi, jak też w kontekście wód opadowych powstających na obszarze zakładów produkcyjnych funkcjonujących w sąsiedztwie. Leszczyńskie wodociągi zainicjowały rozmowy z Leszczyńską Fabryką Pomp, w efekcie których Fabryka zadeklarowała podjęcie działań zmierzających do zmiany sposobu zagospodarowania wód opadowych. Dotychczas trafiały one w postaci ścieków ogólnospławnych do kanalizacji miejskiej. Teraz zostaną rozdzielone i odrębnym systemem kanalizacji deszczowej skierowane do nowopowstającego wulicy Magazynowej układu kanalizacji deszczowej, a następnie do zbiorników retencyjnych. Takie rozwiązanie będzie miało z pewnością ogromny wpływ na polepszenie sposobu funkcjonowania systemu kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Fabrycznej.

A co z drzewami?

Szacuje się, że prace związane z przebudową infrastruktury wodociągowej, a także kanalizacyjnej wygenerują wycinkę kilkudziesięciu drzew, co w obliczu przedstawionych faktów jest koniecznością. Przebudowie poddana zostanie nie tylko infrastruktura podziemna, ale także cały układ drogowo-pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i nowym rondem, co generuje kolejne wycinki drzew. Ponadto ten nowy układ zdeterminował zmianę dotychczasowej lokalizacji magistrali wodociągowej. Nowa została zaplanowana po wschodniej, skrajnej części pasa drogowego. Dzięki nowej sieci mieszkańcy zyskają większe bezpieczeństwo dostaw wody. Ponadto w ramach projektu pojawi się kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi, których dotychczas nie było. Zastosowane rozwiązanie poprawi komfort życia mieszkańców tej okolicy, gdzie miały miejsce wspomniane wyżej zalania podczas intensywnych opadów atmosferycznych.

źródło: MPWiK w Lesznie
fot. MPWiK w Lesznie
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ