Partner serwisu
27 kwietnia 2020

Mniejszy równo traktowany - wywiad z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Kategoria: Z życia branży

2,5 mln mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw stanowią trzon polskiej gospodarki. Od roku ich interesy i prawa reprezentuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Czym się dokładnie zajmuje i jakie ma kompetencje? Czy z jego usług korzystać mogą przedsiębiorcy z branży wodno-kanalizacyjnej? Odpowiada Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Sabina Szewczyk-Wajda: Kim jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?


Adam Abramowicz: Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. określiła, kto może być powołany na ten urząd, a przede wszystkim w jakim celu i z jakim uprawnieniami. Zachęcam do zapoznania się z jej zapisami, ponieważ jest to nie tylko nowy urząd, ale też wręcz strategiczny, bowiem rzecznik stoi na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a więc ponad 2,5 mln podmiotów stanowiących trzon gospodarki. Prawa te sprowadzają się do poszanowania kluczowych zasad, które stanowiły podstawę pakietu zwanego Konstytucją Biznesu, z prawem przedsiębiorców
na czele: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Kto może zgłosić się do Rzecznika i z jakimi problemami?


Po roku funkcjonowania Biura Rzecznika MŚP wraz z czterema terenowymi oddziałami, czyli dzięki zaangażowaniu 46 pracowników, przełożyliśmy ten cel na konkrety: rozpatrzyliśmy 2336 spraw merytorycznych, ale oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu, Rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 164 projekty ustaw na etapie parlamentarnym i 46 projektów uchwał samorządowych. Większość interwencji podejmowanych na wniosek przedsiębiorców, dotyczyła spraw na styku przedsiębiorca – organ skarbowy oraz przedsiębiorca – ZUS. Informowaliśmy o nich media, na bieżąco opisy przykładowych interwencji zamieszczamy na stronie internetowej Rzecznika MŚP i na profilu biura na Facebooku. Generalnie na moją pomoc może liczyć każdy przedsiębiorca z sektora MŚP, o ile w toczących się z jego udziałem w sprawach administracyjnych, skarbowych lub karnych, zachodzi podejrzenie przekroczenia przez urząd uprawnień i ignorowanie zasad Konstytucji Biznesu. Już teraz ustawa daje mi możliwość występowania przed sądami administracyjnymi na prawach prokuratora i z takiej pozycji reprezentowania interesów przedsiębiorców. A po nowelizacji, na którą liczymy – również w sądach cywilnych w sprawach z udziałem ZUS, gdy wskutek działania lub zaniechania tego organu nastąpi naruszenie praw czy interesów przedsiębiorcy. Co istotne, rzecznik może podejmować czynności z urzędu oraz na wniosek przedsiębiorcy i organizacji przedsiębiorców.

W jaki sposób Rzecznik MŚP może pomóc podmiotom z sektora wod-kan, biorąc pod uwagę, że jest to sektor publiczny?


W świetle ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców podział na sektor publiczny i niepubliczny nie ma uzasadnienia. Ale przedsiębiorcy branży wod-kan objęci są jego kuratelą, o ile działają w formule mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, czyli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto, nieprzekraczający równowartości 50 mln euro. Przynajmniej część właścicieli firm wod-kan mogła zatem korzystać, lub korzysta, z wywalczonego przez Rzecznika MŚP prawa do małego ZUS plus, właściciele niezamieszkałych nieruchomości nie muszą korzystać z gminnych systemów odbioru i gospodarki odpadami, przedsiębiorcy
wytwarzający odpady w ilości nie większej niż określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. zostali zwolnieni z obowiązku ewidencji i wpisu do rejestru BDO. Stanowisko Rzecznika MŚP zostało też uwzględnione w ważnej dla waszej branży ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, dzięki czemu wprowadzono waloryzację wynagrodzeń wykonawców w związku z wprowadzeniem PPK. Dzięki staraniom Rzecznika, w nowelizacji Prawa wodnego przewidziano z kolei zwolnienie polskich producentów przyrządów do pomiaru ilości pobranej wody oraz ilości wprowadzonych do wód i ziemi ścieków z obowiązku posiadania przez te urządzenia parametrów i certyfikatów Głównego Urzędu Miar, a także wydłużono termin wejścia w życie wymogu stosowania przyrządów pomiarowych do 1 stycznia 2027 r.

Sporo tych działań, a czy szykują się jakieś nowe inicjatywy?


W interesie przedsiębiorców branży wod-kan będzie wprowadzenie w życie 9 inicjatyw, które przedstawiłem już Radzie Dialogu Społecznego. Te postulaty to: uzależnienie płacy minimalnej od średniego wynagrodzenia w danym powiecie; dalsze zmiany w małym ZUSie plus – tak, aby docelowo ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorcy mogło być w Polsce dobrowolne; skrócenie czasu postępowań w sądzie gospodarczym do 6 miesięcy; powołanie nowego organu – rady odwoławczej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i przedsiębiorców, z prawem do rekomendowania nieskładania odwołań w okresie po nieprawomocnym wyroku I instancji – w celu skrócenia postępowania skarbowego; nowelizacja ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz ujednolicenie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej dla wszystkich urzędników w kraju; usunięcie 11 wyłączeń w art. 55 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w sprawie czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w roku kalendarzowym; ustanowienie min. 6-miesięcznego vacatio legis dla regulacji prawnych, które dotyczą przedsiębiorców; ograniczenie praktyki tymczasowych aresztowań (w tym aresztów wydobywczych) wobec przedsiębiorców oraz skrócenie czasu tymczasowego aresztu do 3 miesięcy w przypadku pierwszego wniosku prokuratora i 6 miesięcy w przypadku kolejnego i ostatecznego wniosku w sprawach karnych gospodarczych; likwidacja i nienakładanie na mikroprzedsiębiorców obowiązków i obostrzeń formalno-prawnych, takich jak BDO.


Opracowała Sabina Szewczyk-Wajda, redaktor czasopisma „Kierunek Wod-Kan” i portalu www.kierunekWODKAN.pl
Wywiad ukazał się w numerze 2/2020 kwartalnika Kierunek WOD-KAN.

 

fot. RMiŚP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ