Partner serwisu
18 marca 2020

Owocne wyniki wizji terenowych i spotkań z mieszkańcami zlewni Bobru

Kategoria: Aktualności

Kilkadziesiąt wywiadów ankietowych, rozmowy z mieszkańcami, wymiana informacji z sołtysami i przedstawicielami lokalnych samorządów. To efekt spotkań, rozmów i wizji terenowych przeprowadzonych w związku z przygotowywaniem master planu dla zlewni rzeki Bóbr, kluczowych pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry.

Owocne wyniki wizji terenowych i spotkań z mieszkańcami zlewni Bobru

Spotkania odbywały się od 12 do 14 grudnia 2019 roku i były prowadzone przez członków zespołu realizującego master plan dla zlewni rzeki Bóbr zwłaszcza na obszarach wysokiego ryzyka powodziowego. Głównym celem działań było poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie ograniczania skutków powodzi. Wyniki badania posłużą do weryfikacji obszarów zagrożonych powodziami, przyczyn strat, a także możliwych i skutecznych działań podejmowanych zarówno przez mieszkańców, jak i lokalne społeczności dla ograniczenia ryzyka powodziowego. To ważny element poznawczy, bo ułatwi w dalszej fazie projektu wskazanie instrumentów gwarantujących wdrożenie takich działań.

Z przeprowadzonych ankiet i rozmów można wysnuć już pierwsze wnioski. Respondenci, doświadczeni w przeszłości przez skutki powodzi, często podejmowali działania indywidualne związane z zabezpieczeniem ich gruntów, nieruchomości oraz mienia we własnym zakresie. Ale jednocześnie mieszkańcy wskazują na potrzebę bezpośredniego doradztwa w zakresie skutecznych indywidualnych metod ograniczania strat; unowocześnienia systemów ostrzegania o nadchodzącym zagrożeniu; uszczegółowienia możliwości i planów ewakuacji w przypadku nadejścia katastrofalnego żywiołu.

Ankietowani wskazywali także na inne przyczyny zalewania ich posesji, nie zawsze związane z wylewaniem wód z koryta rzeki, jak spływy powierzchniowe, niedrożne rowy melioracyjne czy długotrwale utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych. Równocześnie sygnalizowany był nasilający się problem suszy. Mieszkańcy podkreślali również konieczność przeprowadzenia prac utrzymaniowych w korytach rzeki oraz robót budowlanych mających na celu zwiększenie przepustowości cieków poprzez zwiększenie parametrów i przebudowę przepustów, przepraw, kładek czy mostów. Sugerowano także wzmocnienie pogłębionej analizy związanej z wydawaniem pozwoleń na zabudowę terenów zalewowych.

Wspólnie z osobami realizującymi spotkania i wizje terenowe, mieszkańcy wskazywali na potrzebę zwiększenia naturalnej retencji, renaturyzacji istniejących systemów wodnych oraz ograniczenia wycinki lasów, mogącej mieć bezpośredni wpływ na szybki spływ wód deszczowych w przypadku nawalnych opadów. Wiele lokalnych inicjatyw już przygotowuje się do wdrażania idei mających na celu ochronę obszarów zagrożonych i widzi nadzieję w odtwarzaniu mikroretencji w postaci stawów, oczek wodnych i zbiorników leśnych, co również powinno zostać uwzględnione w opracowywanym właśnie master planie dla zlewni rzeki Bóbr.

źródło: wroclaw.wody.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ