Partner serwisu
04 marca 2019

Jak wykonać ocenę ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz planów bezpieczeństwa wodnego?

Kategoria: X Konferencja Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN

Dowiesz się na warsztatach, które podczas X Konferencji Awarie Monitoring Budowa i Modernizacja Sieci Wod-Kan poprowadzą dr hab. inż. Mariusz Czop i dr inż. Ewa Kret, specjaliści z Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jak wykonać ocenę ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz planów bezpieczeństwa wodnego?

Temat warsztatów:

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA OCENY RYZYKA DLA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH ORAZ PLANÓW BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO

Prowadzący: dr hab. inż. Mariusz CZOP, dr inż. Ewa KRET

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Opis warsztatów:

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest nowym elementem wprowadzonym do praktyki ochrony zasobów wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest dokumentem opracowywanym tylko w sytuacji planowanego ustanowienia strefy ochronnej ujęcia na którą składają się teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne bardzo lakonicznie odnosi się nie tylko do kwestii metodycznych wykonywania analizy ryzyka dla ujęcia wód a nawet zakresu i zawartości tego opracowania. Kwestie te zostały przedstawione jedynie w Art. 133. ust. 3, gdzie wspomniano że analiza ryzyka:

- obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody,

- jest przeprowadzana w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Brak jasnych wytycznych w zakresie opracowywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz zupełna dowolność co do kompetencji i doświadczenia zawodowego jego wykonawców, może prowadzić do bardzo dużej dowolności w odniesieniu do ich treści i stosowanej metodyki. W ramach szkolenia zaprezentowane zostanie metodyka wykonywania analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych na rynku metod. Dla ujęć o dużej wydajności lub złożonych z zespołu studni oraz występujących w skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych prezentowane będą rozwiązania opierające się na zastosowaniu modelowania numerycznego. W przypadku ujęć o małej wydajności w typowych warunkach hydrogeologicznych przedstawione zostaną odpowiednio dobrane reprezentatywne metody analityczne.

Plany Bezpieczeństwa Wody (Water Safety Plan - WSP) to system opracowany i zalecany do wdrożenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym celem PBW jest zapewnienie skutecznej kontroli całego systemu zaopatrzenia w wodę pitną w odpowiedniej ilości oraz o odpowiedniej jakości. Plany Bezpieczeństwa Wody dzielą się na trzy podstawowe moduły: a) Oceny systemu zaopatrzenia w wodę, b) Monitoringu tj. bieżącej kontroli ilości i jakości wody oraz c) Zarządzania i komunikacji w sytuacjach normalnych i ekstremalnych.

Plany Bezpieczeństwa Wody obejmują cały system ujmowania i doprowadzania wody, w tym pierwotne źródło wody, tj. rzekę, jezioro, zbiornik wód podziemnych, odpowiednio zaprojektowane ujęcie, ewentualny system uzdatniania i oczyszczania wody, a następnie wodociągową sieć dystrybucji, sieć wewnętrzną aż do ostatecznego użytkownika-konsumenta wody.

Proponowany zakres realizacji analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych oraz planów bezpieczeństwa wody opracowany został w nawiązaniu do rozwiązań przedstawionych w:

- PN-EN 15975-1:2011 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 1: Zarządzanie kryzysowe.

- PN-EN 15975-2:2013 - Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia. Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

- World Health Organisation, Guidelines for drinking-water quality.

- World Health Organisation, Water Safety Plan manual (WSP manual): Step-by-step risk management for drinking-water suppliers.

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Ramowy plan warsztatów:

1. Identyfikacja zagadnień problemowych koniecznych do określenia w ramach analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz planów bezpieczeństwa wody,

2. Wymagania w zakresie danych koniecznych dla potrzeb wykonania analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz planów bezpieczeństwa wody,

3. Zagadnienia praktyczne w analizie ryzyka dla ujęć wód podziemnych

   a) Określenie zasięgu obszaru spływu wód do ujęcia (OSW),

   b) Określenie zasięgu strefy zasobowej ujęcia (ograniczonej izochroną t=25 lat czasu przepływu wody w warstwie wodonośnej),

   c) Określenie zasięgu leja depresji studni ujęciowej,

   d) Określenie czasu przepływu wód przez strefę aeracji,

   e) Metodyka identyfikacji ognisk zanieczyszczeń dla wód podziemnych oraz oceny wrażliwości zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie,

   f) Szacowanie ryzyka dla ujęcia wód podziemnych z tytułu dopływu zanieczyszczeń niereaktywnych i reaktywnych z ogniska krótkotrwałego (wyciek do około 20-30 m3 substancji chemicznej w wyniku awarii lub wypadku drogowego) oraz z ogniska ciągłego (typu składowisko odpadów, nieskanalizowany obszar zamieszkany, teren działalności rolniczej i in.),

   g) Projektowanie monitoringu osłonowego i ewentualnych działań ochronnych w rejonie ujęcia wód podziemnych.

4. Zagadnienia praktyczne w planach bezpieczeństwa wody

   a) Charakterystyka typowych systemów zaopatrzenia w wodę pitną z ujęć wód powierzchniowych i podziemnych

   b) Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka dla źródła ujmowanych wód tj. zbiornika wód podziemnych lub zlewni zbiornika/cieku powierzchniowego

   c) Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych (zakres pkt. 3)

   d) Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka dla systemu dystrybucji wody

   e) Wytyczne dla potrzeb projektowania i wdrażania nowoczesnych systemów monitoringu operacyjnego

   f) Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania i komunikacji w warunkach typowych i sytuacjach awaryjnych.

Liczba godzin: 2,5 godziny

dr hab. inż. Mariusz Czop


Adiunkt na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie (16 letni staż), Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Specjalista w zakresie hydrogeologii stosowanej i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego dla potrzeb remediacji środowiska wodnego oraz oczyszczania wód. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych, w tym około 35 w czasopismach z listy A i B (wg MNiSzW) oraz około 30 monografii i rozdziałów w monografii. Uczestnik łącznie 10 projektów naukowo-badawczych i B+R, z czego 2 międzynarodowych (finansowanych z funduszy EU), w tym w 3 w charakterze kierownika, zaś w pozostałych jako główny wykonawca. Autor lub współautor łącznie około 350 opracowań n-b oraz B+R dla przemysłu w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych, zakładów wodociągowych oraz jednostek samorządowych. Posiada doświadczenie w zakresie popularyzacji nauk geologicznych, w tym obejmujących ochronę środowiska wodnego: wykłady i publikacje popularnonaukowe, uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz planowanie i realizacja społecznych kampanii informacyjnych.


dr inż. Ewa Kret

Adiunkt na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie (6-letni staż). Specjalistka w zakresie hydrogeologii stosowanej, skupiająca swoją działalność głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, a także na interpretacji danych hydrogeologicznych i hydrologicznych dla potrzeb prognozowania zmian środowiska wodnego w związku z procesami o charakterze naturalnym jak i antropogenicznym. Autorka lub współautorka około 20 publikacji polsko- i angielskojęzycznych, w tym w czasopismach z listy A i B (wg MNiSzW), oraz w formie rozdziałów w monografii czy zwartych materiałach konferencyjnych i innych. Uczestniczka łącznie 6 projektów naukowo-badawczych i B+R, z czego 2 międzynarodowych (finansowanych z funduszy EU), przeważnie w charakterze głównego wykonawcy. Autorka lub współautorka łącznie około 30 opracowań n-b oraz B+R, głównie dla zakładów górniczych i energetycznych, zakładów wodociągowych oraz jednostek samorządowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu, zarówno w kraju jak i za granicą, profesjonalnych szkoleń i warsztatów z zakresu wykorzystania zaawansowanych metod modelowania numerycznego w praktycznych zagadnieniach z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód,.

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ