Partner serwisu
06 lipca 2017

Sprawozdanie z prac połączonych Komisji Sejmowych w sprawie nowego Prawa wodnego

Kategoria: Aktualności

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uczestniczyła w pracach Komisji Sejmowych w dniu 4 lipca br. Połączone Komisje: Finansów Publicznych Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529).

Sprawozdanie z prac połączonych Komisji Sejmowych w sprawie nowego Prawa wodnego

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Mariusz Gajda oraz strony społeczne.

Izba na posiedzeniu Komisji wskazała, że ze stanowiska, które zostało zaprezentowane na posiedzeniu Podkomisji przedstawionego przez Pana Ministra Mariusza Gajdę w odpowiedzi na uwagi Izby, wynika, że kwestie dotyczące podstawy normatywnej dla taryf za wody opadowe i roztopowe będą uwzględnione w trakcie prac nad ustawą o zmianie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

IGWP mając na uwadze powyższe stanowisko Ministra podniosła na posiedzeniu Komisji, że projekt ustawy Prawo wodne przewiduje zmianę polegającą na wyłączeniu wód opadowych i roztopowych jako ścieków (zmiana definicji - art. 2: a) pkt 8 projektu ustawy),  która to na podstawie art. 574 projektu ustawy, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; obowiązywać będzie zatem „luka w przepisach prawa”, istniejąca w okresie pomiędzy wejściem w życie ustawy Prawo wodne, a wejściem w życie zmienionej ustawy zaopatrzeniowej.

Na posiedzeniu Komisje wniosły  poprawki dotyczące kwestii różnicowania środków i sposobów postępowania w zakresie działania programu opracowywanego w celu zmniejszania zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

Przyjęły  przez Komisje projekt ustawy Prawo wodne, zawarty w sprawozdaniu podkomisji, zawiera także zmiany wnioskowane przez Izbę i przyjęte na posiedzeniu podkomisji, które dotyczyły:

  • wyeliminowania skutku polegającego na  ponoszeniu przez przedsiębiorstwa eksploatujące kanalizację ogólnospławną dwukrotnie opłaty: raz jako opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych i drugi raz, po zmieszaniu tych wód z oczyszczonymi ściekami, jako opłatę za wprowadzenie ścieków do środowiska na wylotach z oczyszczalni, kończących systemy kanalizacji ogólnospławnej;
  • uwzględnienia postulatu polegającemu na ty, że postępowania wszczęte i niezakończone w sprawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, toczyły się według przepisów dotychczasowych. Projekt przed zmianą zakładał umorzenie z mocy ustawy ww. postępowań, powodując szereg zagrożeń dla branży,  takich jak wydłużenie procesów inwestycyjnych, mogących wpłynąć na terminową realizacją inwestycji i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

II czytanie projektu ustawy Prawo wodne nastąpiło na posiedzeniu Sejmu w dniu 05.07.2017 roku.

 

Źródło: igwp.org.pl

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ