Partner serwisu
05 lipca 2017

Nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowych spółce przez gminę jest wyłączone z opodatkowania

Kategoria: Aktualności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w indywidualnej interpretacji z dnia 21 czerwca 2017r. (numer interpretacji: 0111-KDIB1-3.4010.119.2017.1.MST) za prawidłowe stanowisko spółki prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada gmina, że nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowych tejże spółce przez gminę jest wyłączone z opodatkowania.

Nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowych spółce przez gminę jest wyłączone z opodatkowania

Spółka wskazała we wniosku, że główną jej działalnością jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz że została utworzona w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wskazała również, że wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego zakładu, w tym również we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez ten zakład. Składniki mienia zakładu przekształconego w spółkę stały się majątkiem spółki. Zostały wniesione w postaci aportu jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Nieruchomości gruntowe nie zostały wniesione aportem i stanowią własność gminy. W związku z rozwojem spółki i planowaną rozbudową infrastruktury wodociągowej, gmina zamierza przekazać w nieodpłatne używanie nieruchomości gruntowe na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony. Zgodnie z umową użyczenia, gmina oddaje działki spółce w bezpłatne używanie w celu realizacji zadania własnego gminy, czyli zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. Spółka będzie ponosić koszty utrzymania tych działek.

 

Na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, spółka zadała pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowych spółce przez gminę jest wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”)?

Zdaniem spółki, zastosowanie znajduje art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, który wyłącza z przychodów świadczenia związane z używaniem otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Użyczenie gruntu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ spółka wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem kapitału gminy, a przedmiotem umowy jest nieodpłatne użyczenie. Innymi słowy, w opinii spółki, nieruchomość oddana została przez gminę w nieodpłatne użytkowanie i dlatego wartość świadczenia w postaci nieodpłatnego użytkowania nieruchomości nie stanowi przychodu do opodatkowania na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznając stanowisko spółki za prawidłowe wskazał co następuje:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

 

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
  • wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ