Partner serwisu
09 grudnia 2016

Drugi nabór na systemy gospodarowania wodami opadowymi

Kategoria: Aktualności

Na dofinansowanie projektów systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich zarezerwowano 300 mln zł w ramach konkursu. Drugi nabór dla poddziałania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) odbędzie się w okresie od 9 stycznia do 15 marca 2017 r.

Drugi nabór na systemy gospodarowania wodami opadowymi

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są: jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Wspierane będą projekty z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu (szczegóły znajdują się w pkt. 15 regulaminu, dostępnego na stronie internetowej konkursu).

Dla miast nieujętych w projekcie pozakonkursowym realizowanym w ramach typu projektu 2.1.1b, które wpisują się w zakres interwencji POIiŚ, możliwe jest również ujęcie w projekcie zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją planów adaptacji do zmian klimatu.

Co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie 2.1.1b polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ponadto, możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016.

Adaptacja miast

Warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie 2.1.1b jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Konkurs projektów – w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – ogłoszono na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska.

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ