Partner serwisu
07 września 2016

Trzeci nabór na projekty wodno-ściekowe. Alokacja z POIiŚ wynosi 2 mld zł

Kategoria: Aktualności

 30 września rozpocznie się i potrwa do 28 lutego 2017 r. kolejny, III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Trzeci nabór na projekty wodno-ściekowe. Alokacja z POIiŚ wynosi 2 mld zł

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie dwóch typów projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W pierwszym przypadku realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM rzeczywistych wskazanej w Aktualizacji Master Planu, a w województwie mazowieckiem również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM. W obydwu rodzajach przedsięwzięć wielkość RLM musi być ujęta w rozporządzeniu właściwego wojewody lub w uchwale sejmiku województwa w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Wspierane będą projekty dotyczące: budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków; zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania oraz budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym także kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową). Ponadto, w przypadku projektów obejmujących powyższe inwestycje istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (do 25% wartości całkowitej projektu) inwestycji służących aglomeracji objętej przedsięwzięciem, dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej. W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Jednak nie dopuszcza się realizacji samodzielnych inicjatyw dotyczących inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach III konkursu wynosi 2 mld zł, z czego 1,7 mld zł na pierwszy typ projektów, a 300 mln zł na drugi typ inicjatyw. Poziom współfinansowania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Trzeci nabór może się okazać ostatnim, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie wyczerpie alokację przeznaczoną na całe Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, tj. 6,8 mld zł.

Szczegóły trzeciego naboru dla Działania 2.3 można znaleźć TUTAJ

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ